Informacje dotyczące twoich danych osobowych

 1. 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
 2. Administrator danych osobowych
  Gabinet Fizjoterapii dr n. med. Marianna Białek jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.
 3. Cele i podstawy przetwarzania.
 4. Komunikacja po udzieleniu świadczenia w celu oceny stanu zdrowia pacjenta.
 5. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest:Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Kategorie danych, które przetwarzamy
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych:
  • podstawowe dane identyfikacyjne,
  • dane dotyczące zdrowia fizycznego,
  • dane dotyczące rekonwalescencji,
  • dane szczególnej kategorii dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia.
 7. Okres przechowywania danych
  Pana/Pani dane pozyskane w celu komunikacja po udzieleniu świadczenia w celu oceny stanu zdrowia pacjenta będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. Pana/Pani prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - prawo dostępu do danych osobowych, jest prawem odrębnym od prawa Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – ma Pan/Pani prawo zażądać w każdym momencie niezwłocznego sprostowania danych osobowych go dotyczących, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Prawo sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przysługuje wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej,
  • ograniczenia przetwarzania danych – pomimo żądania przez Pana/Panią ograniczenia przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, Administrator może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych mogłoby istotnie utrudnić realizację tych celów (brak skuteczności ograniczenia przetwarzania w związku z ważnymi względami interesu publicznego),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez PWDL:
  • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów podmiotu jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Sprzeciw marketingowy – ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
  • prawo do przenoszenia danych – ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pana/Pani dane osobowe. Prawo Pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę,
  • Prawo Pacjenta do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wyłącznie wobec operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez Administratora, które mają charakter zautomatyzowany i które prowadzone są w oparciu o zgodę Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych lub w oparciu o umowę, której Pacjent jest stroną,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, można w tej sprawie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.